PRICE

Chi phí

Lệ phí thi ban đầu

Lệ phí tái khám
                         
¥3,000
Lệ phí tái khám
¥1,000

* Giá trên đã bao gồm thuế tiêu dùng.